Welkom op ADVOSCHADEDe Website van advocaat Dirk E.C. VANDAMME

Op deze website kunt u gratis overeenkomsten of juridische modellen downloaden. Tevens vindt u er een uitgebreide database met doorverwijzing naar andere websites waarop u relevante informatie kan terugvinden.

Het kantoor hanteert dan ook de volgende werkingsprincipes;

Kan u zich in deze werkmethode vinden? Dan sta ik u graag te woord op mijn kantoor.

Ondertussen laat ik u alvast.
met vriendelijke groet,

Dirk E.C. Vandamme

Confidentialiteit:

De advocaat is deontologisch gebonden door het principe van het beroepsgeheim. De relatie tussen advocaat en rechtzoekende wordt wederzijds gekenmerkt door het principe van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dit betekent onder meer dat behoudens voorafgaande en uitsluitend schriftelijke toestemming niets van de (mondelinge en schriftelijke) besprekingen tussen advocaat en cliënt openbaar mag worden gemaakt of gedeeld met derden. Audio- of video opnames van gesprekken en vergaderingen tussen rechtzoekende en advocaat zijn volstrekt verboden. Uiteraard wordt de advocaat wel door de rechtzoekende gemandateerd om in het kader van het dossier ten aanzien van andere juridische actoren tot de verdediging over te gaan en/of besprekingen te voeren.

GDPR:

Vanaf 25 mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens (alle gegevens van de rechtzoekende en zijn dossier) conform de vigerende privacywetgeving en waarvoor wij overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek gebonden zijn door het beroepsgeheim.

Uw persoons- en dossiergegevens worden tijdens en tot 5 jaar na de looptijd van de gerechtelijke procedure bijgehouden. Kluwer Rechtswetenschappen België beschermt hierbij uw data en persoonsgegevens op een externe server tegen diefstal en verlies.

U heeft het recht heeft tot inzage, correctie, verwijdering van deze persoonsgegevens of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. U kan bovendien uw gegevens opvragen teneinde deze eenvoudig aan een andere advocaat of derden over te dragen.

U kunt uw verzoeken of klachten daartoe per mail formuleren via het email adres info@advoschade.be of op enige andere wijze.

Ingeval van misbruik van uw persoonsgegevens kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit zoals voorzien in de wet van 3 december 2017.