Kosten en erelonen:

Doorgaans is het onmogelijk in te schatten hoeveel een opdracht, tussenkomst, advies of procedure u zal kosten. Een en ander hangt af van de duur van een procedure, het aantal gepresteerde uren, de verwikkelingen tijdens een procedure, de aard en de techniciteit van een dossier, de aard van het resultaat, enz…

Mogelijks kan u een beroep doen op een verzekering rechtsbijstand, in welk geval de kosten en erelonen in beginsel ten laste zijn van de verzekeraar. Uw raadsman zal dit graag voor u onderzoeken, breng daarom naargelang van het schadegeval op de eerste consultatie steeds uw verzekeringspolis brand, -voertuig of gezinspolis mee.

De staat van kosten en ereloon van een advocaat bevat in wezen drie elementen:

De gerechtskosten en de uitgaven aan derden:
(kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.)

Bij de eerste consultatie wordt een voorzichtige inschatting worden gemaakt.

Om onaangename verrassingen te vermijden, worden voorschotten/ provisies gevraagd, zowel bij aanvang als tijdens de behandeling van het dossier.

Berekeningswijze;

Kosten aan derden:

Volgens kostprijs:

Kantooreenheden;

De kantooreenheid betreft een berekeningsmethode teneinde vaste kosten van het kantoor (huur/nutsvoorzieningen/software/enz..) te verrekenen in elk dossier.

Erelonen:

De tarieven worden tussen partijen afgesproken tijdens de eerste consultatie.

Bij de berekening van de ereloonstaat wordt aan de hand van een timesheet vertrokken van de tijd die de advocaat in het dossier heeft gewerkt. (consultaties, vacaties, expertiseverrichtingen, plaatsbezoek, pleidooien, onderzoek van uw dossier, opzoekingen van rechtspraak en rechtsleer (op kantoor of in de bibliotheek), opstellen van brieven, overeenkomsten, akten (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies…) et cetera.

Bij de begroting van het ereloon wordt rekening gehouden met het resultaat van het dossier (goed / slecht), de moeilijkheidsgraad, de specialisatie van uw raadsman, ….

Dit alles echter zonder dat het totale gecorrigeerde ereloon ooit minder zal kunnen bedragen dan 60,00 € per uur.

Een gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is steeds voor het kantoor verworven.

(Op 30 april 2010 werden de wet van 26 maart 2010 en 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat dient te voldoen.)

B.T.W.:

Met ingang van 01 januari 2014 is 21% B.T.W verschuldigd.

Uw advocaat en zijn kantoor:

Meester Dirk E.C. VANDAMME is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Balie West-Vlaanderen. (Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.)

De prestaties worden geleverd via de BVBA ADVOSCHADE (BE 0651 757 054) met zetel op hetzelfde adres.

Uw advocaat en zijn dienstverlening:

Het kantoor verleent onder meer volgende diensten:

[wedge]

[/wedge]

Algemene voorwaarden:

Provisies en ereloonstaten:

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere provisies vragen. Een provisie is het forfaitair bedrag dat de rechtzoekende zonder enig voorbehoud betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon doch daarom niet noodzakelijk representatief aan de geleverde prestaties of kosten.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

Het bedrag en het aantal provisies wordt bepaald door de advocaat. Hij houdt rekening met de reeds geleverde – en met de te verwachten prestaties en kosten.

Uw advocaat is anderzijds gerechtigd om minder provisie te vragen dan het op dat ogenblik openstaand bedrag, doch dit is enkel een partijbeslissing die de advocaat toekomt, en waaruit de rechtzoekende geen rechten kan putten.

Provisie- en ereloonnota’s dienen betaald te worden binnen de vijftien dagen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

De rechtzoekende neemt er akte van en gaat er mee akkoord dat de advocaat er niet toe gehouden is (verdere) prestaties te leveren vooraleer een provisienota werd voldaan. Bij betalingsachterstand is de advocaat gerechtigd om zijn prestaties op te schorten, zonder dat zijn beroepsaansprakelijkheid in het gedrang kan komen.

Op schriftelijk verzoek van de rechtzoekende zal uw advocaat éénmaal per jaar een tussen afrekening opmaken waarin –gelet op de berekeningswijze van het ereloon- onder voorbehoud van de definitieve eindafrekening, enkel de kosten en gepresteerde uren zullen zijn weergegeven.

Klachten:

Indien de rechtzoekende niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij binnen vijftien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Middelenverbintenis:

De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen en de klant regelmatig op de hoogte te houden van de stand van het dossier zonder dat hij ooit kan gehouden zijn een welbepaald resultaat te garanderen.

De advocaat is niet aansprakelijk voor voor uitvoeringsfouten van derden of aangestelden, noch voor eigen uitvoerings- of beoordelingsfouten, ongeacht of het een zware of gebruikelijke lichte fout betreft. Aansprakelijkheid kan enkel gelden voor zover de oorzaak van de geleden schade duidelijk aantoonbaar en exclusief te wijten is aan de advocaat.

De advocaat zal werken in elk dossier zoals hij nodig en opportuun acht zonder dat de rechtzoekende ooit tegen de advocaat zal kunnen inbrengen dat hij in een dossier te veel heeft gewerkt.

Verbintenissen van de rechtzoekende:

Anderzijds dient ook de rechtzoekende de overeenkomst ter goeder trouw uit te voeren.

Zodoende verbindt de rechtzoekende er zich uitdrukkelijk toe om mr. VANDAMME Dirk E.C. op de hoogte te houden van zijn coördinaten, beschikbaarheid, van alle handelingen / gebeurtenissen die in het kader van het dossier van belang zijn en van alle bedragen die de klant rechtstreeks ontvangt.

De rechtzoekende onthoudt zich ervan enig document te ondertekenen zonder voorafgaandelijk overleg zijn advocaat. De rechtzoekende verbindt zich ertoe alle onderhandelingen / akkoorden met tegenpartij via zijn advocaat te laten verlopen, teneinde de rechten en vorderingen maximaal te vrijwaren en misverstanden te voorkomen.

Beroep op derden:

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de rechtzoekende akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht of op een gerechtsdeurwaarder, vertaler, deskundige, accountant of notaris.

Waar de keuze van derden in principe plaats vindt in overleg met de rechtzoekende laat de klant de uiteindelijke keuze daarvan over aan zijn advocaat.

De advocaat kan de rechtzoekende vragen zelf rechtstreeks in te staan voor de betaling van kosten van derden (bijvoorbeeld expert, gerechtsdeurwaarder, beëdigde vertaler…)

Aansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is met ingang van 1 januari 2013 collectief verzekerd bij Amlin Corporate Insurance tot een bedrag van 500.000,00 €, met een vrijstelling per schadegeval van 2.500,00 €. Aangifte van een schadegeval gebeurt bij de makelaar Van breda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen (mevrouw Jantine de Kock tel 03/217 50 35 jantine.dekock@vanbreda.be; mevrouw Caroline Marichal tel 03/217 55 73 caroline.marichal@vanbreda.be)

De rechtzoekende verklaart zich ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt wordt tot het verzekerde plafond en neemt de vrijstelling ten laste. De uiteindelijke schadevergoeding van de rechtzoekende zal bijgevolg tot slot van alle rekeningen bestaan uit het door de verzekeraar toegekende bedrag minus de franchise.

De advocaat informeert de rechtzoekende dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade op definitieve wijze niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 2500,00 €.

Derdengelden:

De advocaat ontvangt alle voor de rechtzoekende bestemde gelden op een gespecialiseerde derdenrekening die voor de advocaat geen intresten opbrengt en gekend is bij ING BELGIUM onder het nummer BE34 6301 5503 8290 (BBRU BE BB).

In beginsel worden derdengelden binnen redelijke termijn overgemaakt aan de rechtzoekende, doch bij periodieke betalingen van geringe omvang worden de betalingen gegroepeerd en slechts enkele malen per jaar aan de rechtzoekende overgemaakt.

De rechtzoekende verleent aan mr. VANDAMME Dirk E.C. uitdrukkelijk toestemming om zijn ereloon- of provisiestaat te compenseren met derdengelden die aan de rechtzoekende verschuldigd zijn, zonder dat de rechtzoekende hierbij zou verzaken om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Beëindiging van de overeenkomst:

De rechtzoekende kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de rechtzoekende, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst en met de berekeningswijze zoals hierboven uiteen gezet.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de rechtzoekende of diens aangestelde de stukken van het dossier terugbezorgen.

Toepasselijk recht en geschillen:

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling het volgende verschuldigd : een intrest van 1% per maand + ten titel van contrac­tuele schadevergoeding een verhoging van 15% op de hoofdsom, met een minimum van 100,00 €.

Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brugge zijn bevoegd.

Partijen komen overeen dat indien in huidige overeenkomst één van de besproken artikelen of delen daarvan nietig zou zijn, de overige artikelen gelding blijven hebben.

Intellectuele rechten:

Alle intellectuele rechten die betrekking hebben op de door de advocaat opgemaakte, verwerkte en aangepaste contractuele- of procedurele instrumenten en stukken, komen exclusief toe aan de advocaat:

Het is bijgevolg verboden ze te dupliceren, ze voor enig ander doeleinde te gebruiken, dit zowel in originele als in aangepaste vorm, onder verbeurte van een schadevergoeding die conventioneel wordt vastgelegd op een minimum van 2.500,00 € per inbreuk.

Hoedanigheid van de rechtzoekende:

De rechtzoekende sluit de procuraatsovereenkomst af zowel in eigen naam ten persoonlijke titel, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt. Beiden zijn solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld, en zijn verbonden door de voorwaarden zoals voorzien in huidige overeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *